เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้..>>>


     โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น


     พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ..>>>


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ขอให้ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ....เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ....เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกาศการจัดตั้งชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
8 หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.6เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ ตลาดบ้านโคกเพชร ม.14เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศให้เช่าห้องน้ำตลาดสด บ้านโคกเพชร หมู่ 14เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 1เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.1เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสุ จำนวน 52 รายการเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และการปฏิบัติงานอื่นๆ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 11
  2.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ(กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  4.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และการปฏิบัติงานอื่นๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  5.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  6.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  7.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  8.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  9.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 487 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเมทัลฮาไลท์ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ชุด บริเวณถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2,3(กองช่าง) อ่าน 11

 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3-2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook/E-Service
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
กระดานถาม ตอบ
เลิฟซี ทราเวล โดย เลิฟซี ทราเวล 16 ก.ย. 66 0 48
เทศบาลตำบลโคกกรวดไม่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรายบ้างหร๋อคะ โดย ไอลดา 25 ก.ค. 66 0 123
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย คุณจิราภรณ์ 19 เม.ย. 66 1 185
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

วีดีโอ กิจกรรม
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.181.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 113 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 451 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 23681 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 623666 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549