เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองช่าง

นางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภัคพล ยิ้มดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพิชิตชัย นาคะสุนทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายจักรพงษ์ อนุรักษ์
ช่างก่อสร้าง
นายอัษฎาวุฒิ เฉียงกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจีระพงษ์ ชาญสูงเนิน
คนงาน
นายจีระศักดิ์ ชาญสูงเนิน
คนงาน
นายสมบูรณ์ ยาวิไชย
คนงาน
นายเล็ก ปุ๊กสันเทียะ
คนงาน
นายภัทรพล สตารัตน์
คนงาน
นางสาวธนาภรณ์ เกษาวงศ์
คนงาน