เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองคลัง

นางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกอบแก้ว นาคะสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นายคะนอง ทองสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางนริศรา พงษ์พฤกษ์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางเบญจา โชติกลาง
พนักงานเก็บเงิน
นายพูนลาภ รื่นรู้สาร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตนาพร จีรังโคกกรวด
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวกิตติญานนท์ เข็มทองใหญ่
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
นางสาวพรชนก ชาญโคกกรวด
คนงาน
นายธรรมรัตน์ รัตนประพันธ์
คนงาน
นางสาวสุกัญญา มลิวัลย์
คนงาน