เทศบาลตำบลโคกกรวด
คณะผู้บริหาร


นายทองแม้น จรโคกกรวด
นายกเทศมนตรี

นายสุเทพ ประพิน
รองนายกเทศมนตรี

นายสมบูรณ์ บัวบูชา
รองนายกเทศมนตรีนายวิลาศ พงษ์โคกกรวด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ร.ต.อ.มานพ เตรียมโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี