เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการประปา

นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

 
นางสาวมยุรี เสงี่ยมสูงเนิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน