เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการประปา

นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
นางสาวมยุรี เสงี่ยมสูงเนิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายธีระชัย แหนงใหม่
เจ้าพนักงานการประปา


นายสุรศักดิ์ สันติทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายสมชาย ขำนอก
คนงาน
นายชัชวาลย์ บุญโคกกรวด
คนงาน
นายอนุสรณ์ หมั่นงาน
คนงาน
นายสมาน โชพลกรัง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวจิดาภา โพธิ์นาคม
คนงาน