เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกรรณิกา โทนัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวภัททิยาภรณ์ บุตรวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางธัญลักษณ์ วิชัย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นายมรกต จรโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะ
นายรักษ์เกียรติ์ ทุมพงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายแสงชัย เขียนโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะ
นายบอย เบาสูงเนิน
คนงาน
นายสุรธรรม ซื่อสัตย์
คนงาน
นายภารินทร์ ศรีสุวรรณ์
คนงาน
นายวันชัย สังฆะรัตน์
คนงาน
นายณัฐวุฒิ พงค์คำ
คนงาน
นายมงคล จันทวิลา
พนักงานขับรถยนต์
นางจินตนา บุญช่วย
คนงาน