เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการศึกษา


นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา


นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวจินดารัตน์ พาโคกกรวด
ครู คศ.๑

นางวิยดา กระมิมูล
ครู คศ.๑

นางสายฝน โมกขะเวส
ครู คศ.๑

ว่าง
ครู คศ.๑

นางสาวจักรนรินทร์ จรบุรมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางธันยวัลย์ สุริยะประสาท
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
งานบริหารงานทั่วไป


นายสิทธิศักดิ์ นันท์วัชรชัย
คนงาน