เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองช่าง


นางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
งานผังเมือง


นายภัคพล ยิ้มดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอัษฎาวุฒิ เฉียงกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวธนาภรณ์ เกษาวงศ์
คนงาน

นายจีระศักดิ์ ชาญสูงเนิน
คนงาน
งานสาธารณูปโภค


นายพิชิตชัย นาคะสุนทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจีระพงษ์ ชาญสูงเนิน
คนงาน

นายเล็ก ปุ๊กสันเทียะ
คนงาน
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ


นายจักรพงษ์ อนุรักษ์
ช่างก่อสร้าง

นายภัทรพล สตารัตน์
คนงาน

นายสมบูรณ์ ยาวิไชย
คนงาน