เทศบาลตำบลโคกกรวด
ประวัติความเป็นมา

 

เทศบาลตำบลโคกกรวด เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลโคกกรวด ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 หน้า 3315 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2510 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะห่างจากเมืองนครราชสีมา ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ไป ทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลโคกกรวด คือบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2, บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 3, บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4, บ้านสระมโนรา หมู่ที่ 6, บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 รวมพื้นที่ประมาณ 3.05 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีเขตเทศบาล ดังนี้