เทศบาลตำบลโคกกรวด
วัดในเขตเทศบาล

 

ศาสนา 

                         ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 4 วัด คือ
                        1. วัดหนองหว้า หมู่ที่ 1 
                        2. วัดดอนแต้ว หมู่ที่ 3 
                        3. วัดละลมหม้อ หมู่ที่ 4
                        4. วัดโคกเพชร หมู่ที่ 14

 วัฒนธรรม 

                         ประเพณีท้องถิ่น 
                         ก. ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายน ของทุกปี มีการ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
                         ข. ประเพณีวันลอยกระทง ประมาณเดือนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมมี การประกวดเทพีนพมาศ ฯลฯ
                         ค. ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี กิจกรรมมีการ ตักบาตรเทโว ฟังธรรมเทศนา