เทศบาลตำบลโคกกรวด
การบริการพื้นฐานของเทศบาล

 

งานบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโคกกรวด


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกกรวด (044 – 247667) ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- การแจ้งเกิด - การแจ้งเกิดเกินกำหนด
- การแจ้งตาย - การแจ้งตายเกินกำหนด
- การแจ้งย้ายออก - การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
- การขอเลขที่บ้านใหม่ - การขอทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆในทะเบียนบ้าน


สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกกรวด (044 – 395062 ต่อ 11)

                         - รับเรื่องราวร้องทุกข์

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกกรวด (044- 305433 ต่อ 16)

                         รับชำระภาษี
                              - ภาษีโรงเรือน 
                              - ภาษีบำรุงท้องที่
                              - ภาษีป้าย

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกกรวด (044 – 305432) 

                         - การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร 

ฝ่ายการประปา เทศบาลตำบลโคกกรวด (044 – 395062 ต่อ 17 , 044 – 305040)

                         - การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ
                         - การรับชำระค่าน้ำประปา 
                         - การขอติดตั้งน้ำประปา 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกกรวด (044 - 305333) 

                         - ดับเพลิง