เทศบาลตำบลโคกกรวด
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

1 สภาพทั่วไป

     1.1 ลักษณะที่ตั้ง

                        เทศบาลตำบลโคกกรวด เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลโคกกรวด ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 หน้า 3315 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2510 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะห่างจากเมืองนครราชสีมา ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ไป ทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลโคกกรวด คือบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2, บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 3, บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4, บ้านสระมโนรา หมู่ที่ 6, บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 รวมพื้นที่ประมาณ 3.05 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีเขตเทศบาล ดังนี้
                        ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองละลม ฝั่งใต้เลียบตามริมคลองละลมฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ
                        ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรีนครราชสีมา หมายเลข 2 ระยะทาง 250 เมตร
                        ทิศใต้จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี - นครราชสีมา หมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี - นครราชสีมา หมายเลขที่ 2 ตารางกิโลเมตร 236.60 กิโลเมตร ตามแนวเส้นตั้งฉาก 250 เมตร
                        ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
                        เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                  ทิศเหนือ >ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด