เทศบาลตำบลโคกกรวด
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ด้านเศรษฐกิจ

       1. ประชากรมีรายได้จากภาคการเกษตร

       2. การเกษตรกรรม ประชากรมีอาชีพหลัก คือ การทำนาและทำไร่

       3. การพาณิชย์กรรมและบริการ

                        1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                   - สถานจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง
  - สะสมน้ำมัน จำนวน - แห่ง
  - ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
  - สะสมอาหารสัตว์  จำนวน 2 แห่ง
  - สะสมแก๊ส จำนวน 5 แห่ง
  - ล้าง อัด ฉีด จำนวน 2 แห่ง
  - รับซื้อ - ขายของเก่า จำนวน 4 แห่ง
  - ทำขนมจีน จำนวน 1 แห่ง
  - ขายอาหาร,ขายของชำ จำนวน 125 แห่ง
  - อิเลคโทรนิค  จำนวน 10 แห่ง
  - ขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
  - ขายรถยนต์มือสอง (รถเต็นท์) จำนวน 9 แห่ง
  - ร้านเกมส์+อินเตอร์เน็ต จำนวน 6 แห่ง
  - ร้านค้าส่ง (ตัวแทนจำหน่าย) จำนวน 3 แห่ง

                        2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์  
                             - การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด  
                        3. สถานประกอบการด้านบริการ
                             - ร้านแต่งผม - เสริมสวย                              จำนวน     16  แห่ง 
                        4. การอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

                 -โรงงาน จำนวน 5 แห่ง
  - อู่ซ่อมรถ จำนวน 16 แห่ง
  - อ็อกเชื่อมโลหะ - โรงกลึง จำนวน 7 แห่ง
  - เคาะ พ่น สี จำนวน 3 แห่ง
  - โรงสี จำนวน 4 แห่ง
  - ทำวัสดุคล้ายซีเมนต์ จำนวน 2 แห่ง
  - ผลิตน้ำแข็งหลอด จำนวน - แห่ง
  - ผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
  - ผลิตน้ำดื่ม จำนวน - แห่ง


                        ที่มา : ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลโคกกรวด
                        ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

                        5. การท่องเที่ยว 
                                แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล คือ อุทยานไม้กลายเป็นหิน, ท้องฟ้าจำลอง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล คือ สวนสาธารณะบ้านสระมโนรา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน