เทศบาลตำบลโคกกรวด
ข้อมูลประชากร

 

ประชากร

 

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลโคกกรวด  (เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี)

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

หนองหว้า

751

861

740

843

731

834

734

835

754

846

2

โคกกรวด

579

667

557

651

562

652

540

646

535

634

3

ดอนแต้ว

353

363

351

367

351

369

348

373

347

375

4

ละลมหม้อ

625

710

625

715

619

707

618

703

613

696

5

สระมโนราห์

748

825

766

846

767

862

751

858

737

847

6

โคกเพชร

290

335

286

332

276

336

270

320

272

313

7

ทะเบียนบ้านกลาง

89

77

110

79

105

68

89

57

88

60

รวม

3,435

3,838

3,435

3,833

3,411

3,828

3,350

2,792

3,346

3,771

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกกรวด ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564