เทศบาลตำบลโคกกรวด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 การคมนาคมขนส่ง

                  - ทางรถไฟ มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเทศบาลตำบลโคกกรวด

                  - ทางรถยนต์

                      1. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 2 (สายสระบุรี – นครราชสีมา) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพดีมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน 8 เลน (ถนนมิตรภาพ)

                      2. ทางหลวงแผ่นดิน  สายโคกกรวด – หนองสรวง เป็นถนนลาดยางอย่างดี มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

                      3. ถนนทางหลวงชนบทที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลโคกกรวดกับตำบล/หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนนลาดยางสภาพดี

                     ข้อมูลถนน

                   1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        จำนวน       13   สาย   ระยะทาง           4,385   เมตร

                   2.  ถนนลาดยาง                    จำนวน       13  สาย   ระยะทาง           9,919   เมตร

2 การไฟฟ้า

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้จำนวน 4,669 ครัวเรือนครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า      ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลโคกกรวดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  เทศบาลตำบลโคกกรวดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

3 การประปา

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตและนอกเขตเทศบาลจำนวน 4,014 ราย น้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ อ่างเก็บน้ำ     ลำตะคอง (คลองไผ่) โดยมีลำตะคองผ่านเทศบาลตำบลโคกกรวด

4 โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวด ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่

5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

                    เทศบาลตำบลโคกกรวด  มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์อยู่ที่ ปั้มปตท.ประเสริฐสิน จำนวน 1  แห่งให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

                   -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 6 หมู่บ้าน

                   -  มีเสียงไร้สายประจำอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกกรวด

                   -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด 

                   -  เทศบาลตำบลโคกกรวด  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล      โคกกรวด ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564