เทศบาลตำบลโคกกรวด
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

       1. ภูมิอากาศ   ภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดใกล้เคียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                     - ฤดูฝนหนาว อากาศหนาว ประมาณ 10 - 20 องศาเซลเซียส
  - ฤดูร้อน อากาศร้อน ประมาณ 35 - 41 องศาเซลเซียส
  - ฤดูฝน อากาศร้อน ประมาณ 30 - 38 องศาเซลเซียส


       2. แหล่งน้ำ    

                 1. สระน้ำสาธารณะ

จำนวน

4

แห่ง

       - สระน้ำวัดหนองหว้า บ้านหนองหว้า   หมู่ที่ 1
      - สระน้ำบุ่งเดื่อ บ้านโคกกรวด   หมู่ที่ 2
       - สระน้ำวัดดอนแต้ว บ้านดอนแต้ว   หมู่ที่ 3
       - สระน้ำบ้านสระมโนรา บ้านสระมโนรา   หมู่ที่ 6
  2. ลำตะคอง      


                               
      3. การระบายน้ำ    

                         1. พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
                         2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 2 ชั่วโมง ประมาณช่วงเดือน กันยายน -ตุลาคม

                          
       4. น้ำเสีย     

                         ปริมาณน้ำเสียที่เกิดภายในเขตเทศบาล ประมาณ 3,000 ลบ.ม. ต่อวัน

                               

       5. ข้อมูลการจัดการมูลฝอย     

                    การจัดเก็บขยะ

                    ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณ 7.8 ตัน/วัน  กำจัดโดยวิธีการจ้างเหมาฝังกลบ

รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวน 4 คัน (ขยะทั่วไป 2 คัน ขยะอินทรีย์ 2 คัน)

                   2.1 ขยะทั่วไป

                              1. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ. 2550

                             2. ทะเบียนรถ 88-5157   ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ. 2559

                   2.2 ขยะอินทรีย์

                              1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ.  2546

                             2. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ. 2535

                    พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จำนวน  13   คน

                    ขยะทั่วไป  ส่งกำจัด  ณ  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลตำบลสูงเนิน

                    ขยะอินทรีย์  นำเข้าโรงผลิตก๊าชชีวภาพเทศบาลตำบลโคกกรวด

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564