เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองคลัง


นางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางกอบแก้ว นาคะสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
งานการเงินและบัญชี


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

นางสาวรัตนาพร จีรังโคกกรวด
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน


นายคะนอง ทองสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวปวีณ์สุดา พรมหาสมุทร
คนงาน
งานบริหารงานทั่วไป


นายพูนลาภ รื่นรู้สาร
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
งานพัฒนารายได้


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์


นางนริศรา พงษ์พฤกษ์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางเบญจา โชติกลาง
พนักงานเก็บเงิน (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวสุกัญญา มลิวัลย์
คนงาน

นายธรรมรัตน์ รัตนประพันธ์
คนงาน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกิตติญานนท์ เข็มทองใหญ่
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี