เทศบาลตำบลโคกกรวด
คณะผู้บริหาร


นายทองแม้น จรโคกกรวด
นายกเทศมนตรี
0897173861

นายสุเทพ ประพิน
รองนายกเทศมนตรี
0819769304

นายสมบูรณ์ บัวบูชา
รองนายกเทศมนตรี
0817258848


นายวิลาศ พงษ์โคกกรวด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0821546299

ร.ต.อ.มานพ เตรียมโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0819663492