เทศบาลตำบลโคกกรวด
สำนักปลัด


นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสมลักษณ์ จิตศรีพิทักษ์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง


นางกัญญาภัค บาลโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
งานบริหารงานทั่วไป


นางสาววิลาวรรรณ เล็กสุวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเพลินพิศ ปิ่นละออ
คนงาน
งานการเจ้าหน้าที่


นางสาวอลิษา คุ้มผล
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพียรพร กองกาญจน์
คนงาน
งานพัฒนาชุมชน


นายอภินัย ไกรสำโรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไชยรัตน์ โชติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นายมานะชัย ภาสิงห์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ


นายกษิดิ์ภพ บุตรโต
นิติกรปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน


นางสาวรมิดา นรินทร์นอก
เจ้าพนักงานทะเบียน (ลูกจ้างประจำ)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พ.อ.อ.บดินทร์ วงศ์อินตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
พนักงานดับเพลิง


นายสมใจ เมยกลาง
พนักงานดับเพลิง

นายศิริชัย ดุงโคกกรวด
พนักงานดับเพลิง

นายไชยยา สาเจริญ
พนักงานดับเพลิง

นายอภิวัฒน์ แซ่เลี้ยง
พนักงานดับเพลิง

นายอลงกต ประจิตร
พนักงานดับเพลิง

นายปฐวี พจนา
พนักงานดับเพลิง

นายสมพล ไกรอ่ำ
พนักงานดับเพลิง

นายเจริญทรัพย์ หมั่นงาน
พนักงานดับเพลิง

นายวิษุวัติ ปึงสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายธนิน สระทองหลาง
พนักงานดับเพลิง

นายสถาพร ไพศาล
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์