เทศบาลตำบลโคกกรวด
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศรายุทธ อาจารยานนท์
ปลัดเทศบาลนางสาวกันยณัฐ พลอยอยู่ดี
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวดนางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา