เทศบาลตำบลโคกกรวด
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศรายุทธ อาจารยานนท์
ปลัดเทศบาล
0887048525


นางสาวกันยณัฐ พลอยอยู่ดี
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด
0654419988


นางกรรณิกา โทนัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0946324144


นางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0892805778


นางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0961073214


นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0850256007


นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0897192424


นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
0933210118