เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
งานประชาสัมพันธ์


นางนิอร เจริญสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุพรรษา บาตรโพธิ์
คนงาน