เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการประปา


นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
ฝ่ายผลิต


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
งานผลิต


นายธีระชัย แหนงใหม่
เจ้าพนักงานการประปา

นายสุรศักดิ์ สันติทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายสมาน โชพลกรัง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

ว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายสมชาย ขำนอก
คนงาน

นายชัชวาลย์ บุญโคกกรวด
คนงาน

นายอนุสรณ์ หมั่นงาน
คนงาน

นางสาวจิดาภา โพธิ์นาคม
คนงาน

ว่าง
คนงาน
งานการเงินและบัญชี


นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมยุรี เสงี่ยมสูงเนิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน