เทศบาลตำบลโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมนึก ศิลปสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล


นายเอี่ยม มณีรุ่ง
รองประธานสภาเทศบาล


นายสุชาติ จิตโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวินัด ปลั่งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสมบูรณ์ คูศรีพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทองดา ภูตาเพิด
สมาชิกสภาเทศบาล


นางภัสสร บุญโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชัยพร เทียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางประเทือง ปิวจันทึก
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนาวา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศิริศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล