เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางกรรณิกา โทนัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


ว่าง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข


ว่าง
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ว่าง
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด


นายมรกต จรโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะ (ลูกจ้างประจำ)

นายวันชัย สังฆะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายมงคล จันทวิลา
พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกฤษ บุญนอก
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

นายแสงชัย เขียนโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะ

นายสุรธรรม ซื่อสัตย์
คนงาน

นายรักษ์เกียรติ์ ทุมพงษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายบอย เบาสูงเนิน
คนงาน

นายภารินทร์ ศรีสุวรรณ์
คนงาน

นายวิศาล ช่วยประคอง
คนงาน

นายสุทธิชัย สุทธิสัญญาพันธ์
คนงาน

ว่าง
คนงาน
งานบริหารงานทั่วไป


นางจินตนา บุญช่วย
คนงาน
งานป้องกันและควบคุมโรค


ว่าง
งานป้องกันและควบคุมโรค