เทศบาลตำบลโคกกรวด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลโคกกรวด