เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการศึกษา


นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจินดารัตน์ พาโคกกรวด
ครู
นางวิยดา กระมิมูล
ครู
นางสายฝน โมกขะเวส
ครู
นางสาวจักรนรินทร์ จรบุรมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางธันยวัลย์ สุริยะประสาท
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายสิทธิศักดิ์ นันท์วัชรชัย
คนงาน