เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสินค้าและยกระดับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าชุมชนตำบลโคกกรวด..>>>


     12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกกรวด
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"
8 
ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายในตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด
9 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้านการโยธา ในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประกาศจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์รักษ์สุขภาพบ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 3เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อเทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 2) ชุมชนสุขใจ หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 2) ชุมชนสุขใจ9 หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 24(ซอย 2)ชุมชนสุขใจ หมู่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สารส้ม) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(คลอรีน) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการประปา อ่าน 4
  5.  ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สารส้ม) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  6.  จ้างติดตั้งเสียงตามสาย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด บริเวณหมู่ที่ 3 และบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  7.  จ้างติดตั้งเสียงตามสาย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด บริเวณหมู่ที่ 3 และบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  8.  จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-3896 รหัสครุภัณฑ์ 012-46-0002(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  9.  ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  10.  ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำบลคกกรวด ภาคเรียนที่ 1/2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13

 1. รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม2564) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.49.228
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 52 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7078 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 594417 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549