เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     รับใบประกาศโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย..>>>


     ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกกรวดใสสะอาด 2566"..>>>


     บรรยายการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง..>>>


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 จังหวัดนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566(ภายในเดือนกรกฎาคม 2566)เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2-2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ขอประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566
8 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 เทศบาลตำบลโคกกรวด ขอประชาสัมพันธ์ท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษีท้องถิ่น ขอให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 เทศบาลตำบลโคกกรวด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.6เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ ตลาดบ้านโคกเพชร ม.14เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศให้เช่าห้องน้ำตลาดสด บ้านโคกเพชร หมู่ 14เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 1เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.1เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสุ จำนวน 52 รายการเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ทั้ง 2 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อ่าน 5
  7.  จ้างขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 501-46-0001 กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  8.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  9.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีน) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย คุณจิราภรณ์ 19 เม.ย. 66 1 42
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.200.145.223
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 62 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 116 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 12045 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 612030 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549