เทศบาลตำบลโคกกรวด
สำนักปลัด

นางสาวสุดใจ เปลี่ยนพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
นางกัญญาภัค บาลโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวสมลักษณ์ จิตศรีพิทักษ์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาววิลาวรรรณ เล็กสุวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอภินัย ไกรสำโรง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 
นายกษิดิ์ภพ บุตรโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ