เทศบาลตำบลโคกกรวด
สำนักปลัด

นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกัญญาภัค บาลโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวสมลักษณ์ จิตศรีพิทักษ์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาววิลาวรรรณ เล็กสุวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอภินัย ไกรสำโรง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายกษิดิ์ภพ บุตรโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรมิดา นรินทร์นอก
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายไชยรัตน์ โชติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายมานะชัย ภาสิงห์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวเพียรพร กองกาญจน์
คนงาน
นางเพลินพิศ ปิ่นละออ
คนงาน