เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางนิอร เจริญสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


นางสาวสุพรรษา บาตรโพธิ์
คนงาน