เทศบาลตำบลโคกกรวด
ด้านการเมือง-การบริหาร

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

1. เขตการปกครอง

          เทศบาลตำบลโคกกรวด ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเทศบาลตำบลโคกกรวด

ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่บ้าน

หมู่ที่

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ - นามสกุล

บ้านหนองหว้า

หมู่ที่ 1

ผู้ใหญ่บ้าน

นายปิยพงษ์ จรโคกกรวด

บ้านโคกกรวด

หมู่ที่ 2

ผู้ใหญ่บ้าน

นางอรทัย  จุติสีมา

บ้านดอนแต้ว

หมู่ที่ 3

ผู้ใหญ่บ้าน

นายพงษ์ศักดิ์  ผิวหอม

บ้านละลมหม้อ

หมู่ที่ 4

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอรรถพล  บุตรพันธ์

บ้านสระมโนรา

หมู่ที่ 6

กำนันตำบลโคกกรวด

น.ส.กาญจนา  กาญจนวัฒนา

บ้านโคกเพชร

หมู่ที่ 14

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอมฤต แถมวัฒนะ

 2. การเลือกตั้ง

          องค์กรปกครองท้องถิ่นในตำบลโคกกรวดมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ท้องถิ่นคือ

เทศบาลตำบลโคกกรวด และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกกรวด

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายทองแม้น  จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                

2

นายสุเทพ  ประพิน

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                

3

นายสมบูรณ์  บัวบูชา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                

4

นายอาธร  โพธิกนิษฐ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                 

5

นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด

2

นายเอี่ยม  มณีรุ่ง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด

3

นายวินัด  ปลั่งกลาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1

4

นายทองดา  ภูตาเพิด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1

5

นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1

6

นายศิริศักดิ์  ประสงค์ทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1

7

นางประเทือง  ปิวจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1

8

นางภัสสร บุญโคกกรวด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2

9

นายชัยพร  เทียนทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2

10

นายสุชาติ จิตโคกกรวด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2

11

นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2

12

นายนาวา  สุขเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2