เทศบาลตำบลโคกกรวด
สภาพทางสังคม

 

ด้านสังคม

      1. ชุมชน  

                        มชนในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวน 18 ชุมชน

       2. ศาสนา 

                         ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 4 วัด คือ
                        1. วัดหนองหว้า หมู่ที่ 1 
                        2. วัดดอนแต้ว หมู่ที่ 3 
                        3. วัดละลมหม้อ หมู่ที่ 4
                        4. วัดโคกเพชร หมู่ที่ 14

       3. วัฒนธรรม  

                         ประเพณีท้องถิ่น 
                         ก. ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายน ของทุกปี มีการ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
                         ข. ประเพณีวันลอยกระทง ประมาณเดือนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมมี การประกวดเทพีนพมาศ ฯลฯ
                         ค. ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี กิจกรรมมีการ ตักบาตรเทโว ฟังธรรมเทศนา

       4. การศึกษา  

สังกัด

ท้องถิ่น

สปช.

กรมสามัญ

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา
1. จำนวนโรงเรียน
2. จำนวนห้องเรียน
3. จำนวนนักเรียน
4. จำนวนครู
ระดับประถมศึกษา
1. จำนวนโรงเรียน
2. จำนวนห้องเรียน
3. จำนวนนักเรียน
4. จำนวนครู
ระดับมัธยมศึกษา(ม.1 - ม.3)
1. จำนวนโรงเรียน
2. จำนวนห้องเรียน
3. จำนวนนักเรียน
4. จำนวนครู


2

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-


-

1
7
200
7

1
19
672
30

1
6
215
13


-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-


-

1
7
200
7

1
19
672
30

1
6
215
13

รวม

2

1,172

-

1,174


                        ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกกรวด
                        ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

       5. กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน   

            1. สนามฟุตซอล

จำนวน

4

แห่ง

  2. สนามบาสเก็ตบอล

จำนวน

1

แห่ง

 

3. สนามตะกร้อ

จำนวน

6

แห่ง

 

4. สวนสาธารณะ

จำนวน

5

แห่ง

 

5. สนามเด็กเล่น

จำนวน

6

แห่ง


                        ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลโคกกรวด
                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

       6. สาธารณสุข  
 

                        1 โรงพยาบาล

จำนวน

2

แห่ง

     1.1 โรงพยาบาลนครราชสีมา      
     1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด      

           

2. คลีนิกเอกชน

จำนวน

2

แห่ง

 

3. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

 

     - แพทย์

จำนวน

5

คน

       - พยาบาล

จำนวน

53

คน

 

     - อสม.

จำนวน

115

คน

                        ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกกรวด
                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

       7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                         1. สถิติเพลิงไม้ในรอบปี
                         2. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้บาดเจ็บ
                         3.ข้อมูลรถดับเพลิง   

                           - รถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน

1

คัน
      - รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน

2

คัน
      รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน

1

คัน
       - เชือกช่วยชีวิต จำนวน

-

เส้น
       - ขวานดับเพลิง จำนวน

2

อัน
       - ชแลง จำนวน

-

อัน
       - น้ำยาดับเพลิงผงเคมีแห้ง จำนวน

82

ถัง
  4. พนักงานดับเพลิง      จำนวน

5

คน

  5. พนักงานขับรถดับเพลิง      จำนวน

-

คน

  6. พนักงานขับรถน้ำ      จำนวน

1

คน

  7. พนักงานประจำรถน้ำ      จำนวน

1

คน

  8. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จำนวน

-

คน

  9. การฝึกซ้อม บรรเทาสาธารณภัย      ปีละ

1

ครั้ง


                              ที่มา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกกรวด
                              ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555