เทศบาลตำบลโคกกรวด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์

โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี

2. จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการฝึกและและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อบรรเทาปัยหาความยากจน

4. ส่งเสริมการศึกษาและพัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

5. บำรุงรักษาจารีตประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศามสตร์ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณ๊ และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม