เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     ขอเชิญร่วมงาน "เที่ยวเพลิน เดินชม โคกกรวด วันวาน ครั้งที่ 3 ..>>>


     กิจกรรม Big Cleaning Day


     โครงการงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2565


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
2  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้านการโยธาในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์รักษ์สุขภาพบ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 3เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-5157 รหัสครุภัณฑ์ 011-59-0001 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  7.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ) อ่าน 8
  8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ) อ่าน 5
  9.  ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กฐ6050 รหัสครุภัณฑ์ 024-63-0001 (กองคลัง) อ่าน 11

 1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.65.63
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1746 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10657 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 597996 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549