เทศบาลตำบลโคกกรวด
โรงเรียนในเขตเทศบาล

 การศึกษา

ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวน  2 แห่ง ตามข้อมูล  ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

พ.ศ. 2564

จำนวนนักเรียน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด

(โรงเรียนตำบลโคกกรวด)

2

16

39

55

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด

(บ้านโคกเพชร)

14

7

5

12

รวม

23

44

67

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด (โรงเรียนตำบลโคกกรวด)

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก           จำนวน  2       คน

-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน   2       คน

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด (บ้านโคกเพชร)

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   1       คน

 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

1.  โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัตน์ประชานุกูล)

65

75

90

107

121

125

125

124

70

72 

51 

 

รวมทั้งสิ้น

65

75

90

107

121

125

125

124

70 

72 

51 

 1,025

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564