เทศบาลตำบลโคกกรวด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.อ.อ.บดินทร์ วงศ์อินตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายสมใจ เมยกลาง
พนักงานดับเพลิง
นายศิริชัย ดุงโคกกรวด
พนักงานดับเพลิง
นายไชยยา สาเจริญ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิวัฒน์ แซ่เลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายอลงกต ประจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายปฐวี พจนา
พนักงานดับเพลิง
นายสมพล ไกรอ่ำ
พนักงานดับเพลิง
นายเจริญทรัพย์ หมั่นงาน
พนักงานดับเพลิง
นายสถาพร ไพศาล
พนักงานดับเพลิง